Jak możemy Ci pomóc?

Ustawa o rachunkowości obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych nakłada na:

 1. spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji);
 2. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 EUR.

Przy prowadzeniu tej formy księgowości proponujemy:

 • przygotowanie polityki rachunkowości;
 • utworzenie planu kont dostosowanego do typu prowadzonej działalności;
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia);
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • wypełnianie deklaracji podatkowych;
 • generowanie i wysyłanie sprawozdań finansowych.

Jest to księgowość uproszczona, polegająca na ewidencjonowaniu wszystkich osiągniętych przychodów i związanych z nimi kosztów. Z różnicy wylicza się dochód do opodatkowania wg skali podatkowej 17%, 32% lub podatkiem liniowym w wysokości 19%.

Ta forma prowadzenia ksiąg jest najbardziej popularna wśród podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne i partnerskie, które nie przekroczyły w roku 2020 przychodów w wysokości 9 030 600 zł (2 000 000 EUR).

Dla podmiotów decydujących się na ten sposób dokumentowania zdarzeń gospodarczych w firmie, prowadzimy wszystkie dodatkowe ewidencje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów:

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • rozliczenia właścicieli;
 • wypełnianie deklaracji podatkowych PIT.

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego zgodną z załącznikami do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stawka zależy od:

 1. rodzaju i zakresu działalności,
 2. liczby pracowników,
 3. liczby mieszkańców mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Ryczałt ewidencjonowany wiąże się z prowadzeniem ewidencji wszystkich przychodów, do których ma zastosowanie stawki procentowej, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Jeżeli podatnik prowadzi działalność, z której przychody opodatkowane są różnymi stawkami, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności.

Dla firm, które wybrały ten rodzaj prowadzenia dokumentacji księgowej, prowadzimy:

 1. ewidencję przychodów,
 2. wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Czynni płatnicy podatku od towarów i usług są zobowiązani do prowadzenia rejestrów VAT zakupów oraz rejestrów VAT sprzedaży.

Na podstawie danych uzyskanych z rejestrów VAT zostaje utworzony Jednolity Plik Kontrolny zwany w skrócie JPK_VAT. W nim zawarte są szczegółowe informacje o transakcjach gospodarczych przedsiębiorcy, które są przesyłane co miesiąc drogą elektroniczną do urzędu skarbowego.

Po szczegółowej weryfikacji dostarczonych do biura dowodów księgowych (faktury, raporty z kas fiskalnych, paragony, bilety, dokumenty celne) zostają sporządzone:

 • rejestry zakupów VAT;
 • rejestry sprzedaży VAT;
 • rejestry środków trwałych VAT;
 • rejestry transakcji wewnątrzwspólnotowych, eksportów i importów;
 • deklaracje VAT nieobjęte JPK_VAT, np. VAT-9M;
 • deklaracje VAT -EU;
 • deklaracje VAT-REF;
 • co miesiąc JPK_VAT.

W tym obszarze usług skupiamy się na:

 • sporządzaniu umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • naliczaniu wynagrodzeń ze wszystkich tytułów;
 • prowadzeniu ewidencji wynagrodzeń;
 • rozliczaniu urlopów;
 • kontroli terminów upływu ważności badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • rozliczaniu zwolnień lekarskich;
 • wypełnianiu wszystkich deklaracji i wysyłaniu ich drogą elektroniczną do ZUS;
 • korygowaniu i  wyprowadzaniu zaległości wobec ZUS;
 • nadzorowaniu dokumentacji kadrowej – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

O podatkach

Wszystkie usługi

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
Prowadzenie rozliczeń w formie ryczałtu ewidencjonowanego
Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
Sporządzanie sprawozdań finansowych dla potrzeb banków
Analiza podatkowa firmy
Obsługa w zakresie płac i rozliczeń z ZUS
Rozliczanie podatku dochodowego CIT, PIT oraz podatku od towarów i usług VAT
Sporządzanie i wysyłanie VAT-REF
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
Pomoc w zakładaniu firm i wyborze formy opodatkowania
Dostarczanie dokumentów do urzędów
Reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
Weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych
Wyprowadzanie zaległości